Template:Goldsrc games/doc/vi

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Edit-copy.png
Đây là trang tài liệu con chuỗi cho  Template:Goldsrc games.
Nếu bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa các nội dung của trang này, đừng quên làm mới nó.  

Cách sử dụng

Để sử dụng cái bản mẫu này, chỉ cần đặt {{Goldsrc games}} vào trong trang.

Nó hiện tại đang được sử dụng trong trang GoldSrc.