Template:Why:zh-cn

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English (en)Deutsch (de)Español (es)Русский (ru)中文 (zh)
... Icon-Important.png

请论证对于东西。

注释模板
Template Pages using it
2023-08-29
{{Note:zh-cn}} 5,964
{{Warning:zh-cn}} 2,331
{{Bug}} 1,550
{{Tip:zh-cn}} 1,485
{{Todo:zh-cn}} 1,551
{{Inline note:zh-cn}} 955
{{Confirm:zh-cn}}
{{ClassicConfirm}}
691 + 324
{{Question}} 4
{{ModernConfirm}} 97
{{Fix:zh-cn}}
{{ClassicFix}}
174 + 33
{{ModernFix}} 489
{{Important:zh-cn}} 240 + 106
{{ModernImportant:zh-cn}} 308
{{Clarify:zh-cn}}
{{ClassicClarify}}
154 + 105
{{Elaborate:zh-cn}}
{{ClassicElaborate}}
10
{{Main:zh-cn}} 121
{{Distinguish:zh-cn}} 75
{{Workaround:zh-cn}} 96
{{Seealso:zh-cn}} 62
{{Why:zh-cn}}
{{ClassicWhy}}
21
{{Idea:zh-cn}}
{{ClassicIdea}}
11
{{Placement Tip:zh-cn}}
{{ClassicPlacementTip}}
6 + 2
{{Codenote:zh-cn}}
{{Codenote}}
10
{{ModernCodenote:zh-cn}} N/A
{{Altnames:zh-cn}} 13
{{Deprecated:zh-cn}}
{{ClassicDeprecated}}
34 + 25
{{How:zh-cn}}
{{ClassicHow}}
18 + 15
{{Notice:zh-cn}} 15 + 10
{{Example:zh-cn}} 3
{{Confusion:zh-cn}} 3 + 1
{{Special thanks:zh-cn}} 1
{{Thanks}} (Modern) N/A
{{Code Fix}} N/A
{{Errornote}} N/A

用法

参数

示例

维基文本 结果
{{Why:zh-cn}} 【为什么?】
{{Why:zh-cn|这是一个示例文本。}}
为什么?:这是一个示例文本。
{{Why:zh-cn|
# 枚举
# 时代
}}
为什么?:
  1. 枚举
  2. 时代
文本
{{Why:zh-cn|文本}}
文本
活变洋德救,皇找人付为说总韩,专战举勉若量洞办久回乏修词则范太回制,釜锐爻陀冒极唯,就言可位他找请若今于决艳终德考,句定登在的王姑耐笔是完人孔极的承而,穿招韩治,憾为韩为才人气非答安才联绪我后定,意国人以藏郭颜到只月,是反家韩躲死才也已楚,最一丈,动以不。 (乱数假文,无意义)
为什么?: 活变洋德救,皇找人付为说总韩,专战举勉若量洞办久回乏修词则范太回制,釜锐爻陀冒极唯,就言可位他找请若今于决艳终德考,句定登在的王姑耐笔是完人孔极的承而,穿招韩治,憾为韩为才人气非答安才联绪我后定,意国人以藏郭颜到只月,是反家韩躲死才也已楚,最一丈,动以不。 (乱数假文,无意义)

活变洋德救,皇找人付为说总韩,专战举勉若量洞办久回乏修词则范太回制,釜锐爻陀冒极唯,就言可位他找请若今于决艳终德考,句定登在的王姑耐笔是完人孔极的承而,穿招韩治,憾为韩为才人气非答安才联绪我后定,意国人以藏郭颜到只月,是反家韩躲死才也已楚,最一丈,动以不。 (乱数假文,无意义)