Developer Console:pl

From Valve Developer Community
Revision as of 00:59, 26 September 2005 by Arabek (talk | contribs) (// initial translation into polish, not complete //)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Developer-console.jpg

Wprowadzenie

Konsola developerska to wazne narzędzie twórców gier pozwalające na odpluskwianie kodu a także dla graczy do zmiany własnych ustawień gry. Konsola to tekstowy interfejs wejscia-wyjscia do wywoływania komend lub zmiany globalnych ustawien w trakcie trwania gry. By włączyć konsole, uruchom grę, wejdź w "Opcje" -> "Klawiatura" -> "Zaawansowane…" i zaznacz "Włącz konsole dewelopera"· Domyślnie konsolę otwiera się przy użyciu klawisza "~" (tylda).

Konsola jest także uruchamiana w przypadku gdy gra zostanie uruchomiona z parametrem "-dev" lub "-console"</code"> (deweloperzy powinni zawsze uruchamiać grę z -dev). Jezeli silnik Source uruchomiony zostanie z podpiętym debugerem, wyjscie konsoli będzie wysyłane do okienka debugera. Uruchomienie HL z parametrem "-condebug"" będzie logowało wszystkie komunikaty z konsoli do pliku "console.log" umieszczonego w katalogu gry.

Po wprowadzeniu nowej komendy do konsoli, uruchamia się ją przez wcisnięcie klawisza ENTER lub poprzez wcisnięcie przycisku 'Submit'. Komenda ma zawsze unikalną nazwę i opcjonalną listę parametrów, gdzie każdy parametr jest oddzielony przez spację.

Składnia: command <parametr1> [<parametr2>]. Na przykład:

]bind mouse1 +attack
]map dm_lockdown

(] to znak zachęty wprowadzany automatycznie.) Nazwy kommend nie mogą zawierać spacji. Jeżeli parametr zawiera spacje, należy go umieścić w cudzysłowach:

]bind h "say witaj świecie"
]name "Hans Kloss"

Konsola zapamiętuje ostatnio wywoływane komendy w historii która jest dostępna poprzez klawisze < i <. Można uzupełniać komendy poprzez wcisnięcie klawisza TAB i wybranie z listy dostępnych komend jeżeli konsola znajdzie więcej niż jedno przypasowanie. Niektóre komendy (np: map, load itp.) wspierają także automatyczne uzupełnianie pierwszego parametru.

Konsola rozróżnia komendy od zmiennych. W większosci przypadków komendy przekazują parametry do funkcji zawartych w kodzie i je wywołują, ale nie zapamiętują tychże parametrów. Zmienne zapamiętują ostatni parametr podobnie do globalnych ustawień. Zmienne mogą posiadać tylko jeden parametr, który może być liczbą lub słowem; jak te wartości będą interpretowane zależy od kodu gry. Wiele zmiennych zachowuje się jak triggery, 0 w większości przypadków znaczy wyłączony a 1 - włączony (np: cl_showfps). Aby obejrzeć obecną wartość zmiennej wystarczy wpisać ją bez żadnych parametrów.

Większość poleceń konsoli posiada przedrostki w swojej nazwie wskazujące na podsystem do którego należą. Nie zawsze jest to prawdą, szczególnie w przypadku poleceń pochodzących z Half-Life 1, gdzie stare nazwy pozostały niezmienione.


Powszechnie używane przedrostki poleceń:

ai_ AI dla gry jednoosobowej
cc_ system napisów
cl_ klient gry wieloosobowej
demo_ odtwarzanie dem
disp_ mapy zniekształcenia terenu
dsp_ ustawienia procesora DSP dzwięku
ent_ kontrola/debug jednostek (tożsamosci)
fire_ zdażenia dotyczące strzałów
fog_ wyświetlanie mgły
g_ gra jednoosobowa
hltv_ Half-Life TV
host_ system hosta
hud_ wyświetlacz klienta (HUD)
joy_ joystick input
log_ logging system
m_ mouse input
mat_ material system
mp_ multiplayer game (server)
nav_ navigation graphs
net_ engine networking
npc_ single player game NPCs
phys_ physics system
r_ video renderer
rcon_ remote control access
sk_ player skill / difficulty
snd_ sound system
sv_ server settings (engine)
v_ client view
vgui_ VGUI
voice_ ingame player voice
vprof_ code profiler
wc_ WorldCraft/Hammer helpers

Jeżeli zapomniałes dokładnej nazwy zmiennej lub komendy, find <parametr> pokazuje wszystkie komendy zawierające dany parametr. Komenda help <parametr> pokazuje pomoc dla danej komendy (jeżeli dostępne).

Template:Otherlang:en Template:Otherlang:en:pl